تای چی چوان هنر آرامش، قدرت، تندرستی


+ اشنایی با تویی شو

تویی شو push hands

آشنایی با تویی شو (مبارزات حسی تای چی )

تویی شو , نوعی از مبارزات حسی تای چی است که در آن با استفاده از نیروی خود حریف تعادل او را بهم زده و حریف را به زمین می زنیم . این نوع مبارزه با استفاده از حس و انرژی درونی صورت می گیرد و مانند شنیدن و پاسخ دادن ، دو مبارزه دائماً در حال تمرکز بر نیروی درونی یکدیگرند و زمانی که یکی از حریفان اعمال نیرو می کند . طرف مقابل به اصطلاح در حال شنیدن و هدایت نیروی حریف است و زمانی که نیروی حریف اعمال شد طرف دیگر به پاسخ دادن و یا اعمال نیرو می پردازد .تا جائیکه یکی از حریفان از موقعیت استفاده کرده و تعادل نفر مقابل را بر هم بزند . این نوع مبارزه به دلیل این که افراد به صورت حسی در حال سنجش نیروی یکدیگرند ، شم مبارزاتی را بالا برده و باعث تقویت نیروی درونی می شود . طبق برخی منابع، تویی شو ریشه و منشا پیدایش جودو می باشد .

 

این نوع مبارزه کاملاً تحت قوانین بین المللی انجام می پذیرد و بدون خطر و آسیب دیدگی است .

توئی شو بخشی از تمرینات پیشرفته در تای چی است

کسانیکه سالها تای چی را تمرین می کنند در سطح بالاتر به روش توئی شو ، می رسند و بعداز تمرین فرم های مختلف تای چی و مهارت در اجرای تای چی میتوانند توئی شو را شروع کنند .توئی شو به دستان نزدیک و یا دستان چسبنده معروف است که با اجرای تکنیکهای توئی شو دو حریف با قرار دادن پشت دستان شان حرکات چرخشی بین دو دستشان انجام می دهند .

دراین بین گام های کوتاه با جلو و عقب رفتن توسط یکدیگر انجام میشود و انتقال وزن به حریف با تمرکزانجام میشود و حس نیروی درونی را به یکدیگر انتقال می دهند و در یک لحظه یکی از دو حریف با انتقال انرژی چی و کمی حرکت به جلو و یا عقب حریف را به چپ و یا راست و عقب پرتاب می کند .

حرکات توئی شو کمی مثل اجرای فرم تای چی است ولی تکنیکها کوتاه شده و کاربردی تر این نوع تمرین برای استادان و هنرجویان بسیار مهم است كه این اصل را با اجرای تای چی و توئی شو و مبارزه با حریف و استفاده ازنیروی چی به نمایش می گذارند .