تای چی چوان هنر آرامش، قدرت، تندرستی

گروه تای جی در راستا گسترش تای جی و مردمی کردن تای جی گام بر می دارد و با برنامه ریزی و اهداف بلند مدت گروه (تای جی)را به موجودیت می بخشد

آبان 96
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
دی 91
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست