گردش انرژى

گردش انرژى

 

درست همان طور که بدن ما براى انتقال و جابه جایى خون داراى دستگاه گردش خون است داراى دستگاه گردش چى یا انرژى نیز هست

چى از طریق مجراهایى که کانال یا مرى دین (( meridiand  خوانده مى شوند در بدن به گردش در میاید. مدتها قبل پزشکان چینى نقشه مسیر این کانال ها را کشیدند و این نقشه ها بخشى لاینفیک از طب سنتى و مدرن چینى محسوب می شوند. در غرب مشهورترین  نام آنها مجراهاى سوزنى است اما در اصل طب سوزنى وسیله اى براى تغییر جریان چى در کانالها  با استفاده از سوزن است.

بدن ما داراى 32 کانال اصلى است که چى در آنها جریان می یابد. در 2 کانال اولى، چى در امتداد نخاع به بالا جریان می یابد و به بالاى سرمان یعنی کانال حاکم (  (du mai میرسد و از جلوی بدن از مسیر کانال عملکردى به سمت پایین بر میگردد. اکثر سایر کانالها سى گانه از نوک انگشتان دست و پا شروع میشوند و در بدن امتداد می یابند.

همه ما داراى این انرژى جان بخش هستیم هر چند اصول مربوط به این جریان انرژى در شرق کشف شده است اما خود انرژى به هیچ وجه چینى تبار نیست. در علوم غربى گرچه سیستم کانال جریان چى به رسمیت شناخته شده است، اما هنوز به خوبى درک نشده است.

در اینجا مسئله اسرار و یا عرفان در کار نیست بحث از علم و دانش است . در اصل طب مدرن غربی تنها چند صد سال قدمت دارد اما دانش مسیر چی در کانالها را هزاران سال است که در چین قدمت دارد.

در مطلب  بعدی در مورد جینگ صحبت میکنیم...

/ 0 نظر / 12 بازدید